29/10/18

Hartslag-Oost brengt emoties en herinneringen in kaart in Spoorzone

Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de Spoorzone, met name in de Geuzenbuurt, Kleine Driftbuurt en Electrobuurt. In een intensief traject met onder andere bewonersorganisaties stelt de gemeente Hilversum een Gebiedsagenda op. Op allerlei manieren wordt informatie over de wijk verzameld, maar het gaat zelden over emoties en ontmoetingen – de zachte waarden in de wijk. Terwijl ontwerpers juist veel informatie kunnen halen uit hoe bewoners de wijk concreet ervaren.

Inwoners van de drie wijken in Noordoost nodigen we daarom van harte uit om deze enquête in te vullen: www.thesistoolspro.com/goto/hartslagoost

Met deze vragenlijst gaat het Dudok Architectuur Centrum op zoek naar de emoties en herinneringen. Zo proberen we de ‘hartslag’ van het gebied te verbeelden. Gegevens blijven anoniem. Het eindresultaat wordt gepresenteerd op 18 december 2018.

Achtergrond

Hartslag-Oost wil bijdragen aan een gelijkwaardiger dialoog tussen burgers en gemeente. Burgerparticipatie staat nog in de kinderschoenen. In veel gemeenten is het een belangrijk thema, met name in het kader van de nieuwe Omgevingswet, maar de dialoog blijft meestal hoofdzakelijk beperkt tot een ruimtelijke legenda. Wij beogen alternatieve (meet)methodes aan te reiken ten behoeve van een integrale planvorming, door ook de zachte waarden in een gebied aan het licht te brengen. Dit vanuit de gedachte dat ruimtelijk welbevinden zich niet alleen manifesteert in baksteen, glas of stedenbouwkundige vlekken, maar ook via herinneringen of gewoon ‘waar mensen zich prettig voelen’. We hebben ons hierbij laten inspireren door Guy Débord (Dérive), Jan Rothuizen (Zachte Atlas) en Floor Ziegler (Stadswandelingen).

Het resultaat van de enquête wordt samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam en het XR lab van MBO College Hilversum verwerkt in een ‘Meerwaardekaart’: een nieuw te ontwikkelen instrument van het Dudok Architectuur Centrum. Meerwaardekaarten zijn kaarten die andere dan ruimtelijke waarden in kaart brengen. Zo bieden zij een instrument om geplande of gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van een bredere, ‘zachtere’, context te voorzien – de hartslag van een gebied. Deze kaarten worden gemaakt in nauwe samenwerking met direct belanghebbenden (zoals bewoners, wijkcentra, stakeholders), ontwerpers en mediamakers.

Wat vooraf ging

In maart 2018 organiseerden Frank Roodbeen, Kastanje Vastgoed en XPEX, in samenwerking met D66, GroenLinks en VVD een 24-uurs marathon voor de Spoorzone met studenten van de TU Delft en TU Eindhoven. Het Dudok Architectuur Centrum organiseerde, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, een debat met alle lijsttrekkers van alle Hilversumse politieke partijen naar aanleiding van de resultaten. De ontwerpen van de studenten waren van hoge kwaliteit, maar de afstand tot de stakeholders bleek groot. Martin Triebels, destijds lid van de bewonersjury, werkte daarop aan een scoringssysteem voor ‘leken’ om gebouwen te waarderen. De politieke partijen hadden behoefte aan andersoortige input om bewoners op andere manieren te betrekken. Frank Roodbeen, en twee van de drie vakjuryleden (Lars Mosman van DubbeL-L en Charlotte ten Dijke van TANGRAM Architekten) werkten ieder op hun eigen manier verder aan het betrekken van meer dan alleen ruimtelijke factoren in het plangebied. Dat tezamen heeft geleid tot dit nieuwe project.

Partners

Dudok Architectuur Centrum, Frank Roodbeen, TANGRAM Architekten, Urban Opportunities, DubbeL-L, gemeente Hilversum,  buurt- en wijkcentra, raadsleden, culturele en welzijnsinstellingen in de wijken, XR lab van MBO College Hilversum, Media Perspectives (Field Lab Data), stakeholders, etc. Het initiatief wordt mede ondersteund door het Stadsfonds en de gemeente Hilversum.

website: sbddesign.nl